خبر

اعمال استرس آبي در كشت چغندر قند به افزايش شكر قابل استحصال منجر مي‌شود<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد: اعمال استرس آبي موجب افزايش عيار و افزايش شكر قابلاستحصال مي‌شود و در صورتي كه استرس آبي در مرحله اول و يا اواخر دوره رشد اعمالشود، ضمن كاهش مصرف آب به دستيابي به حداكثر شكر قابل استحصال منجر مي‌شود.

بهگزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس امير نورجو و مهندسمهدي بقايي كيا، كارشناسان مركز تحقيقات كشاورزي آذربايجان غربي در پژوهشي تاثيرآبياري ناهماهنگ در مراحل رشد و كميت و كيفيت چغندر قند را مورد بررسي قراردادند.

نتايج اين پژوهش حاكي است: چغندر قند از محصولات صنعتي و مهم منطقه بودهو سطح كشت آن در حدود 25 هزار هكتار در سال است كه بطور عمده در مناطق مركزي و جنوباستان كشت مي‌شود.

زراعت چغندر قند براي كشاورزان مناطق مورد مطالعه اهميت خاصيداشته و اين اهميت ناشي از اثرات تعادل هزينه - درآمد ساير محصولات كشاورزي، كاربربودن اين زراعت، مزيت نسبي اين محصول در مقايسه با ساير محصولات است كه از بين اينعوامل اشتغال زايي اين زراعت از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و در شرايط موجود كهبيكاري پنهان وجود دارد و ارزش توليد نهايي نيروي كار نزديك به صفر است، هر فعاليتيكه نيروي كار بيشتري را جذب كند، مطلوبيت بيشتري براي كشاورزان خواهد داشت.

پژوهشگران با بررسي اثرات تنش آبي در كميت و كيفيت چغندر قند در منطقه خوي بهمنظور حذف آبياري‌هاي غير ضروري و امكان افزايش كارايي مصرف آب، مزرعه آزمايشي راانتخاب و اثرات قطع آبياري در مراحل مختلف رشد چغندر قند را بررسي كردند.

اينآزمايش در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با هفت تيمار و سه تكرار با فاصله رديف 60سانتيمتر و هر تيمار در 6 خط پنج متري كشت شد.

بافت خاك رس سيلتي بوده و نيازكودي بر اساس نتايج آزمون خاك تعيين شد كليه كرتها محصور بوده و آبياري آنها مستقلاز هم صورت گرفت. همچنين آبياري بر اساس دور آبياري، پوشش گياهي و شرايط اقليميتعيين شد.با توجه به روش آبياري و كوچك بودن سطح كرتها، ميزان راندمان آبياري بين90تا 100 درصد در نظر گرفته شد.

نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه قطع آب موردنيازگياه در مراحل مختلف رشد اثرات متفاوتي در عملكرد ريشه داشته و در غالب شرايطاسترس آبي منجر به كاهش توليد ريشه مي‌شود. در صورتي كه مرحله سبز شدن گياه توسطبارندگي‌هاي اوايل بهار صورت مي‌گيرد و در اين حالت منجر به توليد حداكثر محصولمي‌شود.

گفتني است، در تمامي تيمارها اعمال استرس آبي موجب افزايش عيار و افزايششكر قابل استحصال شده و در صورتي كه استرس آبي در مراحل اوليه رشد و يا اواخر دورهرشد اعمال شود، ضمن كاهش مصرف آب موجب دستيابي به حداكثر شكر قابل استحصال كه مبنايارزش نهايي محصول است، خواهد شد.

بديهي است كه كاشت در اولين فرصت (نيمه اولفروردين در منطقه خوي) استفاده از بارندگيهاي بهاري را ميسر خواهد كرد.

نتايجاين پژوهش مي‌افزايد: استرس آبي در عيار و درصد قند تاثير معني دار داشته اما تاثيرآن در ميزان پتاس، ازت مفره، آلكاليته، خالصي شربت و قند در ملاس معني دار نبودهاست.

يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد: اعمال تنش آبي به منظور صرفه جويي درمصرف آب و كاهش هزينه‌هاي آبياري بدون كاهش عملكرد نهايي (شكر قابل استحصال) ميسراست. در صورتي كه در منطقه كمبود آب مطرح نباشد با استفاده از بازنگريهاي اوايلبهار در مرحله رشد اوايل و حذف آبيارهاي اول مي‌توان ضمن كاهش مصرف آب به ميزان 16درصد، كارايي مصرف آب را 32 درصد افزايش داد.

همچنين با انتخاب تيمار پنجممي‌توان ضمن كاهش مصرف آب به ميزان 21 درصد، كارايي مصرف آب را 31 درصد افزايشداد.

گفتني است:‌ در هر دو تيمار ياد شده، ميزان شكر قابل استحصال بيش از تيمارشاهد (آبياري كامل) بوده و ضمن كاهش دفعات آبياري و هزينه‌هاي مربوطه درآمد نهاييحاصل از فروش محصول افزايش خواهد يافت.

 

منبع : ایسنا

/ 1 نظر / 15 بازدید
ParsX

اول سلام ! از انجايي كه من عادت دارم به هر وبلاگي كه سر ميزنم يه كامنتي اثري چيزي از خودم بزارم وگرنه اگه نزارم اونشب خوابم نميبره ! گفتم يه كامنتي بزارم لااقل خودم رو معرفي كنم . اگه دوست داشتي به من يه سر بزن اگه خوشت امد بگو تبادل لينك كنيم با هم تو كامنت بهم بگو . راستي اگه دوست داشتي ياهو ايدي من اينه parsics من رو ادد كن تا بيشتر با هم اشنا شيم . اخر سر هم يه چيز بگم خواستي دات كام شي بيا پيش خودم سه سوته دات كامت ميكنم اگه خواستي به ادرس ايميلم ايميل بزن . در اخر هم هيچي ديگه هر چي بود گفتم ! نه ؟