خبر

فاصله مکاني کاشت گياه رقيب سويا، بر ميزان رشد اين گياه موثر است  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نتايج يک تحقيق در دانشکده کشاورزى دانشگاه تبريز نشان داد که فاصله گياهان رقيب از سويا بر ميزان رشد اين گياه موثر است . اين تحقيق به منظور بررسي اثرات متقابل سويا و سورگوم و اثرات فاصله و تراکم يک گونه برروى بازده گونه ثانوى در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزى دانشگاه تبريز اجرا شد. برپايه اين تحقيق تجزيه واريانس صفات مربوط به سويا نشان مي دهد که فاصله گياهان رقيب (سورگوم ) بر روى عملکرد دانه ، تعداد نيام ، شاخه و برگ در بوته سويا اثر داشته است . بيشترين عملکر دانه سويا در هر بوته در فواصل بيشتر از۶۵ سانتي متر حاصل گرديد. حداقل عملکرد دانه نيز مربوط به ۵ سانتي متر فاصله گياهان رقيب بود. هر ويژگي از گياه بازتاب متفاوتي نسبت به اثرات تداخلي نشان مي دهد به طوريکه تعداد نيام و عملکرد دانه در بوته سويا نسبت به تعداد برگ و شاخه در بوته حساسيت بيشترى نسبت به تداخل گونه ثانوى داشته است . تعداد نيام و عملکرد دانه از جمله صفاتي هستند که با اثرات رقابتي کمتر نيز دچار افت محسوس مي گردند. اين امر بيانگر ضرورت وجود فضاى کافي در بخشهاى هوايي و زيرزميني بوته سويا براى حصول عملکرد دانه بالاتر مي باشد. در محدوده فواصل مورد مطالعه به دليل عدم حصول ضرايب رقابت برون گونه اى منفي ، مساعدت در بين سويا و سورگوم مشاهده نگرديد.

همچنين به موازت کمتر شدن فاصله گياهان رقيب، اثرات رقابتي برروى گياه هدف ، شديدتر شد. بنابراين ميزان افت در ويژگيهاى رشدى گياهان در کشت مخلوط يا اجتماع گياه زارعي علف هرز به موقعيت فضايي و فاصله آنها بستگي خواهد داشت .

 

منبع : ایرنا

/ 1 نظر / 15 بازدید
nasrin

سلام از اطلاع رسانی و مطالب جالبتان ممنون. در زمينه کنگره گياهپزشکی هم اقدام برای ثبت نام از خيلی وقت پيش بايد انجام می شد. در ضمن من هم در اين کنگره شرکت کردم اميدوارم دستاوردی در پی داشته باشد. موفق و پايدار باشيد.