خبر

استفاده از كلريد كلسيم در كاهش لهيدگي توت فرنگي موثر است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نتايج يك پژوهش نشان داد: محلول‌پاشي كلريد كلسيم، موجب كاهش لهيدگي ميوه توتفرهنگي پس از برداشت مي‌شود. به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران)ايسنا)، محمدحسين سدري و وفا توشيح پژوهشگران مركز تحقيقات كشاورزي كردستان و محمدجعفر ملكوتي پژوهشگر موسسه تحقيقات خاك و آب در پژوهشي كه به بررسي كاهش لهيدگيميوه توت فرنگي با محلولپاشي كلريد كلسيم پرداخته است، مي‌افزايد: فساد سريع ولهيدگي ميوه توت فرنگي پس از برداشت، يكي از مشكلات عمده در عدم بازارپسندي اينميوه محسوب مي‌شود و همين عامل مهم، نيز موجب بروز خسارات شديد اقتصادي به توليدكنندگان ميوه شده است.

گفتني است، يكي از عوامل مهم در افزايش كمي و كيفي محصول،تغذيه متعادل است، كه علاوه بر حفظ پتانسيل عملكرد كيفيت و طول مدت زمان بعد ازبرداشت را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. لازم به ذكر است، از بين عناصر تغذيه‌ايشايد كلسيم مهمترين عنصر معدني باشد كه در تعيين كيفيت ميوه دخالت دارد. نقش كلسيمبر كيفيت و انبارداري ميوه قابل جايگزين با عامل ديگري نيست.

اين نتايجمي‌افزايد: چنانچه مقدار كلسيم قابل جذب در محيط رشد گياه كافي باشد به تنهاييدليلي براي عدم بروز كمبود كلسيم نيست زيرا اين عنصر در گياهان تا حدود زيادي بهوسيله عوامل ژنتيكي، شامل انتقال كند و بطئي از آوند آبكش به ميوه كنترل مي‌شود وميزان كلسيم محيط رشد گياه كمتر تاثير مي‌پذيرد.

محققان به منظور بررسي اثرغلظت‌هاي مختلف كلريد كلسيم و زمان محلول پاشي بر خواص كيفي و افزايش زمان نگهداريبعد از برداشت ميوه (افزايش سفتي ميوه) آزمايشي با شش غلظت كلريد كلسيم (‌٠،‌٣/٠،‌٥/٠، ‌٧/٠، ‌٩/٠و ‌١/١ درصد) و دو زمان محلول پاشي (بعد از گلدهي و يك هفته قبلاز اولين برداشت) در سه تكرار به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي بهمدت ‌٥/٢ سال به مرحله اجرا درآمد.

سپس ميوه در سه مرحله برداشت شد در هر مرحلهبه منظور بررسي وضعيت اثر تيمارها بر ميزان لهيدگي، نمونه ميوه از هر كرت تهيه شد. تعداد اوليه ميوه‌ها شمارش و تحت شرايط دماي معمولي اتاق ‌٢٠ تا ‌٢٥ قرار دادهشدند.همچنين در روزهاي سوم و پنجم پس از برداشت تعداد ميوه‌هاي لهيده شده شمارشو درصد لهيدگي براساس تعداد ميوه در روز محاسبه شدند.

نتايج تجزيه واريانس اثرغلظت كلريد كلسيم بر درصد لهيدگي ميوه نشان داد كه اين اثر در روزهاي سوم و پنجم پساز برداشت براي هر دو روز در سطح يك درصد معني‌دار بود.

نتايج مقايسه ميانگيناثر غلظت‌هاي مختلف كلريد كلسيم بر درصد لهيدگي ميوه مشخص نمود كه تمام غلظت‌هاي‌٣/٠تا ‌١/١ درصد كلريد كلسيم نسبت به شاهد از لحاظ لهيدگي ميوه كاهش داشت كه اينكاهش در سطح يك درصد معني دار بود و آنها را به ترتيب در دو كلاس B و A قرارداد. همچنين نتايج تجزيه و تحليل آماري مشخص كرد كه اثر زمان محلولپاشي بر ميزانلهيدگي در سطح پنج درصد معني‌دار بود به طوريكه زمان دوم نسبت به زمان اولمحلولپاشي بر كاهش لهيدگي ميوه موثرتر بود.

 

منبع : ایسنا

/ 3 نظر / 15 بازدید
veronica

سلام و خسته نباشيد.اف لاين مطالبتون رو ميخوانم ..........موفق و پرتوان باشيد.

سميه صديق نيا

جناب آقاي مهندس زينل زاده ، قبولي دو مقاله تان را در همايش ( چشم اندازي به كشاورزي شمال غرب ) خدمت با سعادتان تبريك عرض نموده و مثل هميشه منتظر درخششها و موفقيتهاي بعدي شما هستم. حق يارتان.

آموزشگاه کشاورزی سبزایران

با سلام و خسته نباشيد. سايت سبزايران به آموزش و اطلاع رسانی در مورد گياهان داروئی و قارچ خوراکی و... می پردازد.