معرفي كتاب

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 ::حسين زينل زاده::

 

اصول اصلاح گياهان زراعى

(جلد اول؛ تئوري و تكنيك)

Principles of Cultivar Development

 

 

 

نويسنده:والتر آر. فهر

مترجمين:رضا صدرآبادى حقيقى، حسن مرعشى، مهدى نصيرى محلاتى

 

ناشر: دانشگاه فردوسى مشهد

فهرست كتاب:

 

§    مقدمه

§    نقش اصلاح نبات در كشاورزى

§    روشهاى توليد مثل

§    اصول ژنتيك

§    پلى پلوئيدى‏

§    تنوع در تعداد و ساختمان كروموزوم

§    توارث كمى

§    قابليت توارث

§    اينبردينگ

§    هتروزيس

§    انتخاب والد

§    معرفى گياهان و تنوع ژنتيكى

§    تشكيل جمعيت به وسيله دورگ‏گيرى

§    روشهاى دورگ‏گيرى مصنوعى

§    دوگ‏گيرى بين گونه‏اى

§    انتخاب دوره‏اى

§    نر عقيمى ژنتيكى براى اصلاح جمعيت

§    افزايش بازده ژنتيكى

§    xاثرات متقابل ژنوتيپ  محيط

§    روشهاى كرتهاى مزرعه‏اى

§    اصلاح از طريق جهش

§    اصلاح براى مقاومت به آفات

§    روش بالك

§    روش بالك تك بذرى

§    انتخاب توده‏اى در جوامع خودباور

§    روش شجره‏اى

§    آزمون زودرس نتايج

§    لاينهاى خالص، حاصل از هاپلوئيدهاى مضاعف شده

§    روش تلاقى برگشتى

§    انواع ارقام زراعى

§    اصلاح ارقام داراى تكثير غير جنسى

§    اصلاح ارقام خودگرده افشان

§    واريته‏هاى چند لينه‏اى

§    اصلاح ارقام تركيبى

§    اصلاح ارقام دورگ

§    توليد بذر دورگ‏

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
مهدی

سلام قيمت رو دکر نمی کنين ممنون