معرفي كتاب

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

::حسين زينل زاده::

 

تحمل خشکي در گياهان عالي

(تحليل هاي ژنتيکي، فيزيولوژيکي و زيست شناختي مولکولي)

 

تاليف:اريک بل هاسن

ترجمه: دکتر يحيي امام، مهندس محسن زواره

 

انتشارات مرکز نشر دانشگاهي (1384)

 

مباحث كتاب شامل:

 

§    خشکي و تحمل خشکي

§    کليات تنوع سازش پذيري به خشکي

§    درک خشکي در گياهان

§    انتقال پيام خشکي در گياهان

§    واکنشهاي گياهان به تنش آبزدايي: يک تحليل مولکولي

§    واکنشهاي سلولي گياه به کمبود آب

§    جهش يافته ها: ابزار شناخت سازوکارهاي سلولي

§    واکنشهاي گياه زراعي به خشکي و تفسير سازش پذيري

§    خشکي، چالشي براي به نژادگر

§    تعريف معيارهاي انتخاب براي بهبود بازده شرايط خشکي

§    ابزارهاي مولکولي جديد براي بهبود کارايي به نژادي

 

صفحه اينترنتي كتاب
/ 0 نظر / 19 بازدید