خبر

اثر تاريخ‌هاي مختلف كاشت بر ريزش گل و غلاف سويا در استانگلستان بررسي شد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

كارشناسان مركز تحقيقات كشاورزي استان گلستان، اثر تاريخ‌هاي مختلف كاشت بر ريزش گلو غلاف و پديده اختلال در غلاف‌بندي در تيپ‌هاي مختلف رشد سويا را بررسيكردند.

به گزارش سرويس پژوهش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ساميه رييسي ومريم شهبازي در ابتداي اين تحقيق آورده‌اند: در استان گلستان به عنوان يكي ازمهمترين مراكز توليد دانه روغني سويا همه ساله اراضي وسيعي به كشت اين گياه اختصاصمي‌يابد. متاسفانه در سالهاي اخير عارضه اختلال در غلاف‌بندي سويا در بعضي از مزارعخسارت چشمگيري به عملكرد سويا وارد كرده، بنحوي كه مزارع آلوده به طور عمده در حالترويشي باقي مانده و غلافها به تكامل نمي‌رسند.

اين محققان ادامه داده‌اند: براساس تحقيقات انجام شده در زمينه بيماريها، احتمال دخالت چند ويروس بطور همزماندر ايجاد اين عارضه نيز مطرح شده است كه توسط آفات مكنده (مانند تريپس) منتقلمي‌شوند.

در اين تحقيق، سه رقم سوياي تجاري منطقه در طيف نسبتا وسيعي درتاريخ‌هاي معمول كاشت منطقه كاشته شدند كه اين ارقام شامل «ويليامز»، «كر» و«گرگان3» بودند كه به ترتيب نماينده سه تيپ رشد نامحدود، نيمه محدود و محدود و نيزسه گروه رسيدگي زودرس، متوسط رس و دير رس بودند.

اين محققان علاوه بر ثبت مراحلفتولوژي، تعداد گل و غلاف توليد شده بر روي بوته‌هاي علامت گذاري شده در فواصلزماني مشخص (سه روز) شمارش كردند تا از طريق چگونگي توليد، تداوم و درصد ريزش گل وغلاف بطور نسبي مشخص شود. همچنين در اين بررسي با مراقبتهاي دقيق زراعي بويژه كنترلآفات و سمپاشي مكرر سعي شد تا نقش آفات مكنده و احتمال انتقال بيماريهاي ويروسي بهحداقل برسد.

نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد: در سال اول با وجود شرايط خاصآب‌وهوايي در طول دوره رشد و نمو (گرم و خشك) ارقام، واكنشهاي بسيار متفاوتي دربرابر تاريخ كاشت نشان دادند؛ بطوري كه رقم گرگان3 به عنوان يك رقم ديررس و رشدمحدود تنها در دو تاريخ كاشت اول و دوم (بهاره) عملكرد، دانه توليد كرد و از تاريخكاشت سوم (17 خرداد) به بعد شديدا دچار عارضه اختلال در غلاف بندي شد در صورتي كهاين حالت در رقم «كر» از تاريخ كاشت پنجم به بعد و در رقم «ويليامز» از تاريخ كاشتششم به بعد با شدت كمتري بروز كرد.

نتايج سال اول اين تحقيق گوياي افزايش قابلتوجه درصد ريزش گل (حدود30 درصد افزايش در تاريخ كاشت آخر نسبت به تاريخ كاشت اول) و افزايش تعداد غلافهاي نابالغ و غير طبيعي در تاريخهاي دير مي‌باشد و بطور كلي رقمگرگان3 از درصد ريزش گل بالاتري در همه تيمارها برخوردار است.

اين محققان تصريحكرده‌اند: در سال دوم اجراء نظريه شرايط مناسب آب و هوايي در طول دوره رشدونمواگرچه با تاخير در كشت بطور كلي عملكرد ارقام كاهش يافت ولي تنها رقم گرگان3 و درتاريخ كاشت آخر دچار پديده اختلال در غلاف بندي شد.

اين بررسي نشان داد: انتخابارقام مناسب از نظر تيپ رشد و گروه رسيدگي بخصوص در كشت دوم كه در استان گلستانامري اجتناب ناپذير است، مي‌تواند خسارت كاهش عملكرد ناشي از كشت دير را كاهش دهد واين مساله در سالهايي كه احتمال وقوع تنشهاي محيطي از جمله تنش گرمايي شديد است،چشمگيرتر مي‌باشد.

 

منبع : ایسنا

/ 0 نظر / 16 بازدید