خبر

با تلاش محققان دانشگاه اروميه؛
ارقام با پروتئين بالايگـياه «كـلزا» شناسايي شد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نتايج يك پژوهش نشان داد: بيشترين درصد پروتئين در بين گياهان كلزا، در رقم HYOLA308 با ميزان ‌٣٥/٢٨ درصد وجود دارد.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاريدانشجويان ايران (ايسنا)، نتايج تحقيقي كه توسط مسعود خيامي و رضا حيدري، از اعضايهيات علمي گروه زيست شناسي دانشگاه اروميه انجام شد، همچنين نشان داد: پايين ترينميزان پروتئين در رقم TALAYE به ميزان ‌٤٣/٢٠ درصد وجود دارد.

در اين تحقيقهمچنين پنج اسيد چرب، شامل اسيد پالميتيك، اسيد استئاريك، اسيد اولئيك، اسيدلينولئيك و اسيد لينولنيك در ‌٨ رقم گياه كلزا شناسايي شد.

در بخش ديگري از اينپژوهش به منظور بررسي بيوشيميايي روغن دانه‌ها، انديس صابوني، با روش تيترمتري وانديس يد با روش هانوس اندازه‌گيري و مشخص شد: رقم CERES با عدد صابوني ‌٨٣/١٥٥ ورقم ELVIS با انديس يد ‌٢٥/٥٠ به ترتيب بزرگترين مقادير اين دو فاكتور را به خوداختصاص داده‌اند.

 

منبع : ایسنا

/ 0 نظر / 15 بازدید