خبر

سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي ابزاري قوي در مطالعات پوشش گياهي است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

به گزارش سرويس پايان‌نامه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فريبا نوع‌دوست،دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد، در تحقيقات پايان نامهخود كاربرد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي در بررسي پوشش گياهي و روابط آن با متغيرهايمحيطي را بررسي كرد.

اين تحقيق با هدف بررسي جوامع گياهي موجود و رابطه آنها بامتغيرهاي محيطي از قبيل ارتفاع از سطح دريا،‌ درجه شيب و جهت جغرافيايي با استفادهاز فناوري سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي در جنوب غربي پارك ملي «تندوره» درگز،‌واقع در شمال استان خراسان انجام شده است.

به اين منظور، نقشه توپوگرافي منطقهبا مقياس ‌١:50000 رقومي شده و سپس با استفاده از اين نقشه، مدل رقومي ارتفاع (DEM) تهيه و نقشه طبقات ارتفاعي منطقه و نيز نقشه شيب و جهت شيب از مدل رقومي ارتفاعساخته شده است.

همچنين نقشه فيزيونومي پوشش گياهي منطقه كه شامل ‌١٠ جامعهگياهي بود، رقومي شد و سپس در محيط GIS از هر كدام از جوامع گياهي موجودنمونه‌برداري شده و اطلات مربوط به هر نمونه به منظور استفاده در آناليزهاي آمارياز لايه‌هاي ارتفاع، شيب و جهت استخراج شد.

سپس بر روي داده‌ها آناليز واريانسانجام شد كه تفاوت معني‌داري بين جوامع گياهي موجود در ارتباط با متغيرهاي محيطيمشاهده شد؛ سپس به منظور تعيين متغيري كه نقش تفكيك‌كنندگي بهتري در بين گروه‌هادارد، با استفاده از برنامه آماري STATISTICA آناليز تابع تشخيص بر روي داده‌هاانجام شد.

نتايج اين تحقيق نشان داد كه ارتفاع مهمترين عامل درتفكيك جوامعگياهي منطقه مي‌باشد. همچنين به منظور تعيين تراكم گونه درختي غالب منطقه بااستفاده از دستگاه موقعيت ياب ماهواره‌اي (GPS) نمونه برداري انجام شد كه مقدارمتوسط تراكم برابر با ‌٢/٤٤ اصله در هكتار بدست آمد.

 

منبع : ایسنا

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرزاد

وبلاگ قشنگت رو ديدم. خيلی لذت بردم. هيچ ميدونی يه عکس به اندازه ده صفحه متن ميتونه به مخاطبش مطلب برسونه و چقدر گذاشتن عکس توی پرشين بلاگ سخته و ما اين مشکل رو برای شما حلش کرديم اگه ميخوای توی وبلاگت عکس بذاری کافيه رو آدرس URL کليک کنی.(در ضمن اين سرويس از طريق ISP ندا بي دليل قابل ديدن نيست)