چکيده مقاله ارائه شده در همايش راهکارهای کشاورزی پايدار ايران

كارآيي مصرف انرژي در كشاورزي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

حسين زينل زاده معصومه صديق نيا

اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

چكيده :

به منظور اجراي هر جزء از عمليات كشاورزي ابتدا بايد توجيه پذيري فني و اقتصادي آن طرح نشان داده شود.هدف از مطالعه روند انرژي ورودي و خروجي به سيستمهاي زراعي در جهت بهينه سازي مصرف انرژي ، كاهش هزينه هاي عملكرد و توليد از طريق كاهش هزينه هاي مصرف انرژي است.انگيزه اصلي از اجراي اين پروژه ، پديد آمدن ديدگاههاي نوين همچون كشاورزي پايدار مي باشد.بنابراين اصول جديد كشاورزي ، مباني قديم را كه بر نحوه مصرف انرژي توجه نداشته و تنها هدف مدير مزرعه ، افزايش مطلق توليد بود منسوخ شده و مقدار توليد بر پايه راندمان انرژي سنجيده مي شود.

بدين منظور جهت آشنايي با روند مصرف انرژي در مزارع و مقدار انرژي بدست آمده از اكوسيستمهاي زراعي ، مزرعه اي بعنوان نمونه انتخاب و راندمان انرژي براي آن محاسبه شد.كارآيي انرژي در مزرعه مورد نظر معادل 43/1 بدست آمد.

نتايج اين بررسي نشان داد كه بيشترين هزينه انرژي در مورد مزرعه مورد نظر مربوط به انرژي الكتريسيته آبياري برابر 46/55 درصد بود.دومين مورد انرژي بر ،كود شيميايي برابر 31/18درصد از انرژي كل بدست آمد.همچنين كمترين هزينه انرژي از آن نهاده بذر به ميزان 76/0 درصد بود.

امروزه قسمت قابل توجهي از انرژي ، براي انجام كارهاي كشاورزي و مكانيزه كردن آنها بكار مي رود و هزينه هاي قابل توجهي براي تامين قدرت مورد نياز در مكانيزاسيون صرف مي شود.بخاطر همين امر ، تجزيه و تحليلي بنيادي در مورد انرژي و جايگاه آن در مكانيزاسيون لازم بنظر مي رسد.

از طرفي با توجه به اينكه بازده انرژي ، معيار پيشرفت تكنولوژي است ، داشتن سياستهاي مشخص در سطح كلان براي برآورد احتياجات ، جلوگيري از ضايعات و كاهش آنها ، ارائه برنامه هاي دراز مدت براي بكارگيري تكنولوژيهاي پيشرفته در استفاده موثرتر از منابع موجود و نيز بكارگيري منابع جديد ، دركنار آموزشهاي لازم در بكارگيري صحيح از انرژي بصورتهاي مختلف آن و تشويق كارخانه ها و مصرف كنندگان انرژي در جهت صرفه جويي در اين منبع در سطح خرد بسيار حياتي است.

در خاتمه جهت اصلاح ساختار تامين انرژي بخش كشاورزي در ايران براي سالهاي آتي و افزايش راندمان انرژي در اكوسيستمهاي زراعي راهكارهايي نظير : برق دار كردن چاههاي آبياري - افزايش كارآيي انرژي خورشيدي در مزرعه تنظيم سرعت حركت تراكتور و جلوگيري از لغزش چرخها - افزايش ابعاد مزرعه تا حد 16 20 هكتار به منظور افزايش بازده مزرعه - استفاده از روشهاي شخم صفر يا حداقل خاك ورزي - استفاده از ضايعات كشاورزي به عنوان منبع انرژي - كشت گياهان مقاوم به آفات و بيماريها وهمچنين اطلاع رساني -تخصيص يارانه دولتي و تاكيد بر مصرف انرژي هاي نو پيشنهاد مي گردد.

 

كلمات كليدي : مصرف انرژي ، كشاورزي ، آفتابگردان

 

The efficiency of energy consumption in agriculture

Hossein Zeinalzadeh - Masoomeh Sadignia

Members of young researchers club in Islamic Azad University-unit khoy

 

Abstract:

To do any bit of agricultural operation, its technical and economical justification of the design should primarily be presented.the aim is to study the process of input / output energy on the farming systems, in a way to refine the energy consumption, reduce the operation expense and increase production through writing off the energy consumption expenses.

The main impetus of implementing this project is to provide a new viewpoint such as stable agriculture. Therefore new principles of agriculture abolishes the old foundations which underestimated the ways absolute increase in production and evaluates the rate of production on the base of energy efficiency.

So, to be familiar with the process of energy consumption on farms, and the amount of energy required from agricultural ecosystems, a farm was chosen as a sample and its energy efficiency was calculated which yielded 1.43 in approximate.

The result of this survey showed that the utmost energy expense about the mentioned farm was related to electric energy irrigation (55.46 percent). The second energy consuming case was chemical fertilizer, which yielded %18.31 of the total energy. The least energy expense was %0.76 on the grain.

Today, the most noticeable part of energy is used for agriculture affairs and their mechanization, and a large amount of money is used to provide the required power for mechanization and therefore, it seems necessary to have a basic analysis on the energy and its stand on the mechanization.

Since the output energy is the standard in technology advancement, having specific policy to satisfy the needs in grand level, to stop the waste and its reduction, offering long term programs to implement the advanced technology in using the existing resources effectively and exerting the new ones, is vital in having the needed training for the correct and economical usage of energy in different ways, and encouraging the factories and energy consumers in its small level.

At the end, to improve the structure of securing energy in agriculture section in Iran for the coming years, and increasing the energy efficiency in farming ecosystems solutions such as electrifying the irrigation wells, increasing the efficiency of solar energy on farms, regulating the speed of the tractor movement, and preventing the wheel slippery, increasing the farm dimensions to 16-20 hectares, to increase its output, using no tillage or minimum tillage, using the agricultural wastes as a source energy,planting resistant to pests plants and diseases,and also conveying information,specialization the governmental subsidy,and emphasizing on the new energy consumption are suggested.

 

Key words: energy consumption – agriculture - sunflower

/ 1 نظر / 17 بازدید
veronica

سلام مطالب را آف لاين مي‌خوانم ........ موفق باشید.