خبر

استفاده از يولاف در مزارع گندم و جو، از بروز بيماري «پاخوره» در اين گياهانجلوگيري مي‌كند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

يافته‌هاي تحقيقات پژوهشگران ايراني نشان داد: استفاده از يولاف در تناوب زراعيمزارع گندم و برنج مي‌تواند از بروز خسارت ‌بارترين بيماري خاكزاد در اين محصولاتجلوگيري كند.

به گزارش سرويس پژوهش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تحقيقاتمجتبي قلندر، محقق مركز تحقيقات كشاورزي استان مركزي حاكي از بازدارندگي موثر عصارهريشه يولاف در كنترل بيماري پاخوره (take-all) در گياه گندم مي‌باشد. بيماريپاخوره، يكي از مهمترين بيمار‌ي‌هاي گندم و جو در جهان است كه به عنوان مهمترينبيماري خاكزاد گندم از استان‌هاي گلستان، مركزي، فارس و همدان گزارش شده است. عاملاين بيماري قارچ Gaeumannomyces graminis var.tritici  مي‌باشد.

پژوهشگر در اينتحقيق، 40 جدايه از اين قارچ را از ريشه و طوقه بوته‌هاي گندم و جو مزارع استانمركزي جداسازي كرد. در مطالعات بيماري‌زايي، هيچ يك از اين جدايه‌ها قادر به آلودهسازي گياهچه‌هاي يولاف نبود، اما روي گياهچه‌هاي گندم و جو شديدا بيماري زا بود. همچنين اين جدايه‌ها قادر به رشد روي محيط كشت عصاره ريشه يولاف آگار نبود وكاملا از رشد بازداشته شد.به اين منظور، در يك آزمايش در گلخانه، بذرهاي يولاف (Avenae sativa) در تعدادي گلدان حاوي خاك استريل (در هر گلدان چهار عدد) كشت شد. گلدانها سه هفته در گلخانه نگهداري شدند، سپس گياهچه‌هاي يولاف از گلدان خارج وتعداد چهار عدد بذر گندم در خاك هر يك از اين گلدانها كاشته شد. در عمق يكسانتي‌متري زير بذور گندم در هر گلدان، شش عدد دانه يولاف كه قبلا توسط قارچ G.graminis Var.tritici كلنيزه شده بود، قرار داده شد.

گلدان‌هاي شاهد، خاكي راكه قبلا بذرهاي يولاف كشت نشده بود، دريافت كردند. گلدانها آبياري شده و درگلخانهدر دماي 24 درجه سانتيگراد و فتوپريود 12 ساعته قرار داده شد. پس از چهار هفته،گياهچه‌هاي گندم از خاك خارج و درصد آلودگي (سياه شدگي) ريشه‌ها بررسي شد.

براساس يافته‌هاي اين پژوهش، ميزان آلودگي ريشه گياهچه‌هاي كشت شده درگلدان‌هايي كه قبلا گياهچه‌هاي يولاف رشد كرده بود، به طور معني داري با گياهچه‌هايشاهد تفاوت داشت؛ لذا كشت يولاف قبل از كشت گندم يا جو يا استفاده از آن در تناوبزراعي در مزارع آلوده به اين قارچ مي‌تواند از خسارت اين بيماري مهم به گندم يا جوجلوگيري كند.

 

منبع : ایسنا

/ 1 نظر / 14 بازدید
پوریا

با تشکر از زحمات شما عزيزان. لطفا در صورت امکان پايان نامه های دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را که در مورد گندم می باشند نيز به سايت اضافه کنيد.