برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نشانگرهای ملکولی

موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي با همكاري معاونت آموزش و تجهيز نيروی انسانی سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی و گروه آموزشی فنی و تخصصی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اقدام به برگزاري سومين كارگاه آموزشي
‹‹کاربرد نشانگرهای ملکولی در گياهان زراعی›› ويژه اعضاء هيئت علمی, کارشناسان ارشد و کارشناسان شاغل در موسسات تحت پوشش سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی از 28 آذر لغایت 3 دی ماه 1383 نموده است. شركت‌كنندگان در اين كارگاه آموزشي با روش‌هاي عملي تجزيه نشانگرهای ملکولی (
SSR وAFLP), جداسازی و همسانه سازی ژن های کانديد, بيوانفورماتيک و تجزيه وتحليل های آماری (بررسی تنوع ژنتيک, تهيه نقشه های لينکاژی و تجزيه QTL) آشنا خواهند شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

داوطلبين شركت در كارگاه آموزشي جهت ثبت نام با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس کرج-کيلومتر7جاده ماهدشت-معاونت آب و خاک-گروه آموزشی فنی و تخصصی-سرکار خانم احمدزاده مراجعه نمايند.

 

تلفن: 2782555 -0261                  نمابر:2782082 -0261

 

برنامه کارگاه (بصورت PDF)

 

/ 0 نظر / 18 بازدید