مقاله

خلاصه مقاله ارائه شده بصورت سخنرانی در سومين همايش سراسری باشگاه پژوهشگران جوان

 

بررسي عملكرد ، اجزاء عملكرد و برخي خصوصيات زراعي ارقام آفتابگردان در كشت دوم تابستانه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

حسين زينل زاده(1) ، معصومه صديق نيا(1) ، مهدي غفاري(2) ، محسن رشدي(3)

چكيده :

به منظور بررسي عملكرد ، اجزاء عملكرد و برخي خصوصيات زراعي ارقام آفتابگردان در كشت دوم تابستانه در منطقه خوي ، آزمايشي در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در 4 تكرار طي  سال زراعي 1382 در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه تحقيقات جهاد كشاورزي شهرستان خوي اجرا گرديد.در اين آزمايش 12 رقم آفتابگردان شامل 4 هيبريد تجاري هاي سان-33، آذرگل، آلستار، اروفلور، 6 هيبريد جديد تري وي كراس R103* F1/7، R103* F1/2، R103* F1/16، R95* F1/26، R103* F1/1و  R103* F1/18بهمراه 2 رقم آزادگرده افشان ركورد و آرماويرسكي در تاريخ 11 تيرماه كشت شدند.

نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه در بين ارقام آزمايشي از نظر كليه صفات اندازه گيري شده اختلاف بسيار معني داري وجود دارد و اين امر حاكي از آن است كه تنوع ارقام از لحاظ صفات مورد بررسي در كشت دوم تابستانه در منطقه قابل ملاحظه بوده و امكان انتخاب رقم برتر در بين آنها وجود دارد.

در بين ارقام آزمايش هيبريد R103* F1/7 با ميانگين طول دوره رويش 93 روز و رقم ركورد با ميانگين طول دوره رويش 5/104 روز به ترتيب زودرس ترين و ديررس ترين ارقام بودند.هيبريدهاي تري وي كراس جديد با طول دوره رشد 96-93 روز زودرس تر از تمام هيبريدهاي تجارتي به غير از هيبريد آلستار بودند.اين هيبريد با 94 روز طول دوره رويش اختلاف معني داري با هيبريدهاي جديد نداشت.ارتفاع بوته در رقم ركورد بيشتر از ساير ارقام بود ولي به غير از ارقام اروفلور و آلستار بقيه ارقام از نظر اين صفت تفاوت معني داري نداشتند.بيشترين قطر طبق را هيبريد هاي سان-33 و سپس ارقام ركورد وR95* F1/26  به خود اختصاص دادند.سنگين ترين دانه ها در ارقام ركورد و هاي سان-33 با ميانگين وزن هزاردانه به ترتيب 70/57 و 19/57 گرم و بيشترين تعداد دانه در طبق نيز در همين دو رقم ديده شد.بالاترين عملكرد دانه مربوط به هيبريد هاي سان-33 با ميانگين 4004 كيلوگرم در هكتار بود ولي به دليل پائين بودن درصد روغن در اين هيبريد (16/41 درصد) رقم ركورد با عملكرد روغن 1839 كيلوگرم در هكتار رتبه نخست را به خود اختصاص داد و هيبريد هاي سان-33 با عملكرد روغن 1646 كيلوگرم در هكتار در رتبه دوم قرار گرفت.سپس به ترتيب هيبريدهاي آذرگل و R95* F1/26 بترتيب با ميانگين عملكرد دانه 3116 و 2967 و عملكرد روغن 1515 و 1347 كيلوگرم در هكتار بيشترين مقادير اين صفات را بخود اختصاص دادند.

بررسي همبستگي عملكرد و اجزاء عملكرد مشخص نمود كه رابطه مثبت و قوي بين عملكرد دانه و وزن هزاردانه وجود دارد. نتايج كلي اين تحقيق نشان مي دهد كه در شرايط منطقه كاشت بموقع و زود هنگام ارقام ديررسي مانند ركورد و هاي سان-33 مي تواند بيشترين عملكرد دانه و روغن را بهمراه داشته باشد ولي در صورت محدوديت فصل كشت هيبريدهاي زود رسي مانند R95* F1/26  و R103* F1/18 بدون داشتن تفاوت معني دار عملكرد دانه و روغن با ارقام فوق مناسب براي كشت دوم در منطقه مي باشند.تهيه هيبريدهاي جديد كه ضمن برخورداري از زودرسي ، از عملكرد بالاي دانه و روغن نيز برخوردار مي باشند مي تواند به گسترش سطح كاشت آفتابگردان در منطقه منجر شود.

 

كلمات كليدي : آفتابگردان ، كشت دوم ، هيبريد ، عملكرد دانه ، عملكرد روغن

 

1) كارشناسان زراعت و اصلاح نباتات و اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي خوي

2) عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي آذربايجان غربي

3) عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي خوي و دانشجوي دكتري زراعت واحد علوم و تحقيقات تهران

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

 

 

 

 

 

Study of yield, yield components and some agronomic traits of sunflower cultivars in summer second cropping

 

Hossein Zeinalzadeh1, Masoomeh Sadignia1, Mehdi Ghaffari2, Mohsen Roshdi3

 

Abstract:

To review yield,yield components and some agronomic traits of sunflower cultivars, an experiment is carried out in terms of Randomized Complete Block Design in Khoy as summer second cropping in 4 replications in 2003 at Agriculture Jihad Research Station . In this experiment 12 varieties of sunflower with 4 commercial hybrids such as Hysun-33, Azargol, Allstar, Euroflor, and 6 new Three Way Cross hybrids including R103* F1/7, R103* F1/2, R103* F1/16, R95* F1/26, R103* F1/1,R103* F1/18, with two open-pollination varieties Record and Armavirecki were planted in Tir eleventh (2 July).

Experimental results indicated that among experimental varieties as far as all the features are concerned, there exists a significant difference, and this is indicative of the fact that diversity of varieties of the traits under review in summer second cropping is remarkable and this possible to choose the excellent variety among them.

Among experimental varieties, hybrid R103* F1/7 with average growing season of 93 days, and Record variety with average growing season of 104.5 days were early and delay ripening varieties respectively. New T.W.C. hybrids with average growing season of 93-96 days, were early ripening than all of the commercial hybrids except for Allstar hybrid. This hybrid with 94 days of growing season had no significant different with new hybrids. Record variety enjoyed remarkable plant height among other varieties excluding Euroflor and Allstar varieties, but other varieties showed no significant difference as regards this feature. The highest tray diameter was seen first in Hysun-33 hybrid, and then in Record and R103* F1/26 hybrid. Weighty seeds with average test weight of 57/70 and 57/19 were seen in Record and Hysun-33 varieties and the greatest number of seeds in tray were also seen in aforesaid varieties.

The highest seed yield related to Hysun-33 hybrid with average 4004 Kg/ha but due to lowness of oil percent in this hybrid (41/16 %) Record variety with oil yield of 1839 Kg/ha comes first among others and Hysun-33 hybrid with oil yield 1646 Kg/ha comes second. Then come Azargol and R95* F1/26 hybrids with respective average seed yield of 3116, 2967 and oil yield of 1515, 1347 Kg/ha as far as the amount of this feature is concerned. Studying of correlation yield and yield components showed that there exists a positive and strong correlation between seed yield and test weight.

The experiment results showed that due to the region’s conditions, planting of delay ripening varieties such as Record and Hysun-33 on timely and prematurely can have the highest seed yield and oil yield. But if there is limitation of planting season, early ripening hybrids such as R95* F1/26 and R103* F1/18 without having significant difference in terms of seed and oil yield with above mentioned varieties, are suitable for cultivation as second cropping in region. Provision of new hybrids with enjoy of early ripening, high seed and oil yield, can lead to the expansion of area of sunflower planting in the region.

 

Keywords: sunflower, second cropping, hybrid, grain yield, oil yield

 

 

1.B.S.c in agronomy and plants breeding and member of young researchers club of Khoy Islamic Azad University

2.Scientific member of the <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />WestAzarbayjanAgriculturalResearchCenter

3.Scientific member of Khoy Islamic Azad University and agronomy Ph.D. student in Tehran Science and Researches Unit

/ 0 نظر / 19 بازدید