خبر

ميزان برخي سموم در رودخانه‌هاي نكا و نمك آبرود بيش از حد مجاز است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نتايج يك پژوهش نشان داد: از بين 14 سم ارگانوفسفره اندازه‌گيري شده، ميزان هفت سمدر رودخانه نمك آبرود و دو سم در رودخانه نكا در برخي موارد بيشتر از حد مجازبين‌المللي بوده است.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،نتايج تحقيقات ليندا يادگاريان و غلامرضا اميني رنجبر، پژوهشگران موسسه تحقيقاتآفات و بيماريهاي گياهي تهران و سالومه اسماعيلي و نسرين حاجي رزاق، پژوهشگراندانشكده علوم و فنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال در اندازه گيريباقيمانده سموم ارگانو فسفر در آب رودخانه نكا و نمك آبرود نشان داد كه از 14 سمارگانو‌فسفره اندازه گيري شده در رودخانه نمك آبرود، ميزان سموم ديازينون،پروفنوفوس، ديمتوات، فورموتيون، مالاتيون، اتيون و فنيتراتيون در برخي موارد بيشتراز حد مجاز بين‌المللي و EPA مي‌باشد.

در اين پژوهش آمده است: در بحث مديريتصحيح دفع آفات نباتي و استفاده از سموم كشاورزي، انتخاب و استفاده از روشهايي كهنتايج اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي مطلوب را در پي دارند مد نظر مي‌باشد. بااندازه‌گيري غلظت اين سموم و مقايسه آن با استانداردها ميزان آلودگي آب و در نتيجهتاثيرات آن بر اكوسيستم منطقه اعم از گياهي و جانوري مشخص مي‌شود. بدين ترتيب ازميزان اثرات منفي استفاده از آنها كاسته شده و مي‌توان با حداقل ضايعات از منافعاين مواد بهره برد.

اندازه گيري سموم ارگانو فسفره در آب به دليل ايجاد مسموميتشديد در انسان، از اهميت خاصي برخوردار است. با اينكه اين سموم، عمر كوتاهي در آبدارند تغييرات pH و يا دما مي‌تواند تاثيرات قابل توجهي در افزايش طول ماندگاري اينسموم در آب داشته باشد.

محققان در اين تحقيق نمونه برداري از رودخانه نكا درچهار فصل را آغاز و اين نمونه برداري‌ها از 6 ايستگاه در طول مسير رودخانه، كه براساس موقعيت جغرافيايي و محيطي انتخاب شد انجام گرفت.

سپس از ميان سموم ارگانوفسفره هشت سم شامل فنيتراتيون، پروفنفوس، اتيون، مالاتيون، ديكلرووس، اتريمفوس،ديازينون و پريمفوس متيل مطابق با نوع كشت منطقه و سموم مصرفي، براي اندازه گيريانتخاب شدند و پس از آن عصاره گيري توسط حلال دي كلرومتان صورت گرفت.

نتايجحاصله نشان داد كه ميزان دو سم اتريمفوس و ديازينون مورد مشاهده در اين رودخانه دربعضي موارد بيشتر از حد مجاز بين المللي بوده است.

در بخش ديگري از اين پژوهشنمونه برداري از آب شش ايستگاه تعيين شده در طول مسير 10 كيلومتري رودخانه نمكآبرود در چهار فصل صورت گرفت. سپس جهت استخراج سموم ارگانو‌فسفره از نمونه‌هااستخراج مايع - مايع با استفاده از حلال دي كلرومتان انجام شد.

همچنين براياندازه‌گيري كمي سموم ارگانو فسفره از دستگاه GLC با دتكتور نيتروژن‌گزين NSD استفاده شد.

نتايج حاصل نشان داد كه از 14 سم ارگانو فسفره اندازه گيري شده دراين رودخانه، ميزان سموم ديازينون، پروفنوفوس، ديمتوات، فورموتيون، مالاتيون، اتيونو فنيتروتيون در برخي موارد بيشتر از حد مجاز بين‌المللي و EPA مي‌باشد.

 

منبع : ایسنا

/ 1 نظر / 49 بازدید
M

سلام من سريعا و فورا نياز به ۲۰ نمونه آفات سبزی و صيفی و زينتی دارم هرکس تا شنبه ۶ تير می تونه به من کمک کنه با من تماس بگيره هزينه اش هم روی چشم ۰۹۱۲۲۰۱۳۳۷۳