خبر

اولين كنفرانس ملي توسعه فرهنگ محيط زيست برگزار مي‌شود<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

«اولين كنفرانس ملي توسعه فرهنگ محيط زيست» از فردا در سالن مجامع ايراني وابسته بهوزارت امور خارجه برگزار مي‌شود.

دكتر جلال‌الدين شايگان، استاد دانشگاه صنعتيشريف و دبير اولين كنفرانس ملي توسعه فرهنگ محيط زيست با اعلام اين خبر به خبرنگارعلمي ايسنا، گفت: ‌عاملي كه زمينه‌ساز فكري برگزاري چنين كنفرانسي شد نگراني ازواقعيت تخريب تدريجي محيط زيست در طي چند دهه گذشته بود كه متاسفانه به نظر مي‌رسدبا سرعت بيشتري در سالهاي آينده ادامه خواهد داشت.

وي اقدامات اخير در مقابله باتوسعه ناپايدار را چندان مناسب ندانست و افزود: رشد خالص عوارض ناشي از آلاينده‌هاو تخريب‌هاي زيست محيطي غير قابل انكار مي‌باشد.

دبير اولين كنفرانس ملي توسعهفرهنگ محيط زيست، در زمينه عوارض آلاينده‌هاي خطرزا گفت: اين عوارض شامل افزايشانواع آلاينده‌هاي خطرزا در آب، هوا و خاك، پيدايش و افزايش بسياري از سموم در موادخوراكي و آشاميدني و به طور كلي در چرخه زندگي كاهش سطح جنگلها، ‌از بين رفتن منابعطبيعي و تنوع زيستي،‌ فرسايش خاك و به طور كلي از دست دادن كيفيت زندگي است كهمسلما همه آنها باعث دغدغه خاطر علاقه مندان حفظ محيط زيست نيز مي‌باشد.

ويخاطر نشان كرد: آنچه كه مي‌تواند درمانهاي در دست اجرا را قوت بيشتري ببخشد، پيريزي فرهنگ زيست محيطي و پي‌جويي‌ روشهاي ارتقاي چنين فرهنگي است كه ضمن ايجادشناخت براي مردم، مقاومت نهادينه فردي و گروهي را در مقابل عوامل مخرب محيط زيست وكاهش كيفيت زندگي مي‌تواند به وجود آورد.

دكترشايگان ‌شناخت مولفه‌هاي حفظ محيطزيست و آموزش‌هاي زيست محيطي، معضلات ناشي از عدم فرهنگ زيست محيطي و راهكارهايارتقاي آن، توسعه مفاهيم فرهنگ زيست محيطي در حمل و نقل، ‌صنعت، كشاورزي، منابعطبيعي و مجتمع‌هاي زيستي، فرهنگ كنترل جمعيت در مقابله با تخريب محيط زيست و توسعهفرهنگ صرفه جويي در مقابله با تخريب محيط زيست را محورهاي اصلي كنفرانس بيانكرد.

دكتر شايگان در پايان افزود: تا كنون 155 مقاله در اين زمينه دريافت شدهاست كه تعداد 25 مقاله به صورت شفاهي و 60 مقاله به طور كتبي ارائه مي‌شود كه باتوجه به نوع دانشگاه يك تا دو امتياز به آنها اختصاص خواهد يافت.

 

منبع : ایسنا

/ 0 نظر / 15 بازدید