خبر

آمونيوم، بهترين منبع ازت براي «سورگوم» علوفه‌اي بدون تيمار شوري است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

يك دانشجوي دانشكده علوم پايه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در تحقيقاتپايان نامه خود، اثرات شوري و تغذيه ازته را بر ميزان اسيد پروسيك سورگوم علوفه‌ايرقم اسپيد فيد (speed feed) بررسي كرد.

به گزارش سرويس پايان‌نامه خبرگزاريدانشجويان ايران(ايسنا)، مهندس سعيد اميريان اميري در ابتداي پايان‌نامه خود آوردهاست: اين طرح به منظور بررسي اثر شوري و تغذيه ازته بر روي رشد، ميزان پروتئين واسيد پروسيك سورگوم علوفه‌اي رقم آزمايشي به صورت فاكتوريل با طرح پايه كاملاتصادفي در دو محيط كشت شني و هيدروپوتيك در گلخانه و اتاقك به رشد به اجرا درآمده وفاكتور شوري در دو سطح و تغذيه ازته در سه سطح در نظر گرفته شد.

بعد از برداشتمحصول اين گياهان، وزن خشك ريشه، ساقه و برگ، طول بخش‌ هوايي، غلظت سديم و پتاسيمبخش هوايي و ريشه، مقدار پروتئين و اسيد پروسيك در آنها اندازه گيري شد.

نتايجحاصل از تجزبه واريانس داده‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه اثر شوري بر روي صفاتمورد نظر معني‌دار است در حالي‌كه اثر تيمارهاي ازت و شوري به همراه ازت تنها ازنظر طول بخش هوايي، وزن خشك ريشه، ساقه و برگ اختلاف معني داري دارد اما براي بقيهصفات اختلاف آماري مشاهده نشده است.

همچنين مقايسه ميانگين صفات نشان مي‌دهد كهتيمار شوري موجب كاهش صفات رشد، غلظت پروتئين، غلظت پتاسيم بخش هوايي و ريشه وافزايش غلظت اسيد پروسيك و سديم بخش هوايي و ريشه شده است كه با شاهد اختلاف معنيداري دارد.

اين محقق در ادامه يادآور شده است: ميزان اسيد پروسيك در ميانتيمارهاي ازت بدون شوري، در تيمار آمونيوم به صورت معني داري كمتر از دو تيمارنيترات و نيترات به همراه آمونيوم بوده است و شوري سبب افزايش بيشتر اسيد پروسيك درتيمار آمونيوم نسبت به دو تيمار ديگر ازت شده و اين افزايش بر خلاف دو تيمار ديگردر سطح 1 درصد معني دار است.

اميري افزوده است: مقايسه بين تيمارهاي ازت مشخصكرده كه در شوري، بيشترين غلظت پتاسيم بخش هوايي و ريشه و كمترين غلظت سديم بخشهوايي و ريشه گياهان در تيمارهاي نيترات و نيترات به همراه آمونيوم مشاهده شده است.

نتايج اين پايان نامه نشان مي‌دهد كه سورگوم تحت تنش شوري، هنگاميكه باتيمارهاي نتيرات و نيترات به همراه آمونيوم مورد تغذيه قرار مي‌گيرد، مقدار سديمكمتري را جذب كرده و اثرات سميت سديم را نيز كاهش مي‌دهد، در مقابل تيمار آمونيومباعث ذخيره و سميت بيشتر سديم مي‌شود كه منجر به كاهش پروتئين و افزايش اسيد پروسيكمي‌شود.

بر اساس نتايج اين تحقيق بهترين منبع ازت براي سورگوم، بدون تيمار شوري،آمونيوم است كه بالاترين رشد و كمترين ميزان اسيد پروسيك را داراست، اما با اعمالشوري، تيمارهاي نيترات و نيترات به همراه آمونيوم به لحاظ اينكه بيشترين مقدارپروتئين و كمترين مقدار اسيد پروسيك و بالاترين نسبت پتاسيم به سديم بخش هوايي رادارا مي‌باشند، توصيه مي‌شوند.

گفتني است، دكتر غلامرضا حدادچي و دكتر احمد عبدلزاده، راهنمايي اين پايان نامه را بر عهده داشتند.

 

منبع : ایسنا

/ 1 نظر / 15 بازدید
دانشجو

بهترين موضوعات مربوط به اقتصاد بين الملل را می توانيد در سايت ذيل ملاحظه نمائيد. توصيه می شود حتما به اين سايت لينک بدهيد و از مطالب متنوع و قابل استفاده آن لذت و استفاده ببرید. با تشکر - دانشجوی اقتصاد http://rahimibr.persianblog.ir