خبر

مصرف كود «روي» تا21 درصد عملكرد محصول برنج را افزايش مي‌دهد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد: مصرف كود «روي» علاوه بر افزايش ‌٥ تا ‌٢١ درصدي عملكردبرنج به اضافه شدن غلظت روي در دانه و شلتوك منجر مي‌شود.

به گزارش سرويس پژوهشيخبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تحقيقات محمد جعفر ملكوتي، استاد دانشگاه تربيتمدرس، محمد حسين داودي، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات خاك و آب و محمد رضا رمضانپور،عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران در بررسي نقش رويدر افزايش كمي و كيفي برنج، حاكي از آن است كه عنصر روي (Zn) يكي از مهمترين عناصرميكرو مي‌باشد كه عموما مقدار قابل استفاده آن در خاكهاي غرقاب كاهش مي‌يابد وكمبود آن شايد مهمترين عامل محدود كننده گياه برنج باشد.

محققان عنوان كرده‌اندكه در آسيا تنها ‌٢ ميليون هكتار از خاكهاي شاليزاري داراي كمبود رويهستند.

براساس نتايج اين تحقيق، كمبود روي در برنج باعث كاهش توليد اكسين،كلروفيل و فعاليت كربنيك آنهيدراز در برگها مي‌شود. همچنين اين كمبود سبب كاهش فعالكنندگان بسياري از آنزيمها بوده و نيز توليد پروتئين و مقدار قند را كاهش داده ومقدار اسيدهاي آمينه آزاد را به دليل توقف فعاليت آنزيم پلي مراز افزايشمي‌دهد.

محققان در اين پژوهش به بررسي اثر مصرف كود روي در غني سازي دانه برنج،كاهش اسد فيتيك در دانه و شلتوك برنج در استان مازندران پرداختند.

بنابر نتايجبه دست آمده، اثر تيمار سولفات روي بر نسبت مولي اسيد فيتيك به روي در دانه و شلتوكبرنج به ترتيب از متوسط ‌٨/٢٦ در دانه برنج و ‌٧٠/٣ شلتوك نمونه‌هاي شاهد به ‌٦/٥٣در دانه برنج و ‌٢٥/٣ در شلتوك تيمار شده كاهش يافت.

همچنين مصرف بهينه كود )كاهش مصرف كودهاي فسفاته و افزايش مصرف سولفات روي) ضمن غني سازي برنج، نسبت اسيدفيتيك به شلتوك را نيز كاهش داده و بدين ترتيب قابل دسترس بودن روي و ساير عناصرمعدني مهم در جهت ارتقاي سلامتي جامعه را نيز افزايش مي‌دهد.

محققان در ادامهخاطر نشان كرده‌اند: با توجه به اينكه نزديك به ‌١٠٠ هزار هكتار از شاليزارهاي زيركشت ارقام پر محصول مازندران، ‌٢٣ هزار هكتار زير حد بحراني قرار داشت، افزايشتوليدي حدود ‌١٦ هزار و ‌١٠٠ تن شلتوك به ارزش تقريبي ‌٥٦ ميليارد ريال در سال عايدكشور مي‌شود. بنابراين با مصرف اين كود، غلظت روي در دانه برنج بالا رفته و از طريقكاهش نسبي نسبت مولي اسيد فيتيك به روي، سلامتي مردم جامعه نيز ارتقا مي‌يابد.

 

منبع : ایسنا

/ 2 نظر / 14 بازدید
م.ص.كيكا

سلام ........ خسته نباشي ! ..فعلا........