مقاله

بررسي اثرات زمان و مقدار مصرف بُر برخصوصيات كمي و كيفي چغندر قند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

محسن رشدي و ساسان رضادوست

اعضاي هيأت علمي  دانشگاه آزاد اسلامي خوي

چكيده

در راستاي بررسي شرايط بروز كمبود بـُر و چگونگي رفع آن در جهت ارتقاء خصوصيات كمي و كيفي چغندر قند در منطقه خوي آزمايشي در سال زراعي 1379 در مزرعه تحقيقاتي كارخانه قند خوي به اجرا گذاشته شد. اين تحقيق بصورت طرح كرتهاي يكبار خرد شده و در چهار تكرار اجرا شد. دو زمان مصرف قبل از كاشت و مرحله ده برگي بعنوان سطوح فاكتور اصلي و مقادير صفر، 10،20،30 و40 كيلوگرم در هكتار اسيد بـُريك بعنوان سطوح فاكتور فرعي در نظر گرفته شدند.

نتايج حاصل نشان مي‌دهد كه عملكرد ريشه و درصد قند تحت تأثير زمان مصرف اسيدبوريك قرار نگرفته‌اند. بنظر مي‌رسد جذب بـُر در گياه با تأخير انجام مي‌گيرد و چون بين دو زمان مصرف اختلاف معني‌دار وجود ندارد بهتر است كود مورد نياز قبل از كشت مصرف گردد. بديهي است توزيع كود قبل از كشت سريعتر و آسانتر مي‌باشد. عملكرد ريشه تحت تأثير مقادير مصرف بـُر قرار گرفت. بطوريكه تيمار 30 كيلوگرم اسيد بـُريك در هكتار حداكثر توليد ريشه را برابر 7/48 تن در هكتار به خود اختصاص داد. در اين تيمار كودي درصد قند ريشه‌ها حداكثر بودند(5/16درصد).

براساس جميع نتايج بدست آمده پيشنهاد شد مابين انواع كودهاي حاوي بـُر از اسيد بـُريك در مرحله قبل از كاشت و به ميزان 30 كيلوگرم در هكتار استفاده گردد، در اينصورت مي‌توان به حداكثر عملكرد قند در واحد سطح كه هدف نهايي در توليد چغندرقند مي‌باشد در شرايط حاكم بر منطقه خوي دست يافت.

 

كلمات كليدي: چغندرقند ـ عنصر بـُر ـ زمان و مقدار مصرف

/ 0 نظر / 14 بازدید