خبر

كوتاه شدن فواصل آبياري به افزايش ارتفاع بوته ارقام «كلزا» منجر مي‌شود<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نتايج يك پايان نامه نشان داد كه كوتاه شدن فواصل آبياري و افزايش مقدار آب آبياريموجب افزايش ارتفاع بوته ارقام كلزا مي‌شود.

به گزارش سرويس پايان نامهخبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس سيامك جاهد در پايان نامه كارشناسي ارشدزراعت خود با عنوان «تاثير تنش خشكي بر خصوصيات كمي و كيفي ارقام كلزا» آورده است: كوتاه شدن فواصل آبياري و افزايش مقدار آب آبياري سبب افزايش جذب كافي عناصر غذاييو فتوسنتز مناسب مي‌شود، در نتيجه آسميلات‌ها به نحو مطلوبي توليد شده كه با تخصيصآن‌ها به رشد رويشي، سبب افزايش ارتفاع بوته مي‌شوند، زيرا تنش رطوبتي سبب كاهشفتوسنتز از طريق بسته شدن روزنه ها و ساير پارامترها مي‌شود و در نتيجه رشد رويشيگياه كاهش مي‌يابد.

بر اساس يافته‌هاي اين پايان نامه، با كم شدن نوبتهايآبياري، تعداد شاخه فرعي در بوته كاهش پيدا مي‌كند.

دليل كاهش تعداد شاخه فرعي بهدنبال تنش، كاهش ساخت و تحريك آغازه‌هاي ايجاد كننده شاخه و كم شدن انتقال موادفتوسنتزي به آن‌هاست .

در ادامه اين پايان نامه آمده است: كوتاه شدن فواصلآبياري و افزايش مقدار آب آبياري سبب افزايش تعداد كپسول در ساقه اصلي مي‌شود. چونكاهش دور آبياري مترادف با كاهش در فواصل آبياري است و با توجه به آن عناصر غذايي وآب به راحتي در اختيار گياه قرار مي‌گيرد، لذا فتوسنتز به خوبي انجام شده و تجمعآسميلات‌ها به ميزان كافي صورت مي‌پذيرد.

در بخش ديگري از اين پايان نامه كه درسال 1381 با راهنمايي دكتر محمد رضا اردكاني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج تدوينشده، آمده است: با توجه به اين كه شاخص برداشت عبارتست از نسبت عملكرد اقتصادي بهعملكرد بيولوژيكي و متاثر از هر دو جزء ياد شده مي‌باشد و با توجه به اين كه عملكرداقتصادي يا دانه بيشتر از عملكرد بيولوژيكي تحت تاثير تنش به خشكي قرار مي‌گيرد، بااعمال تنش‌هاي رطوبتي، شاخص برداشت كاهش مي‌يابد.

در اين پايان نامه اضافه شدهاست: با توجه به اين كه چربي‌ها از قندها تشكيل مي شوند، كاهش در ميزان توليد قنددر گياه با توجه به تنش رطوبتي و كاهش در جذب املاح و فتوسنتز، ميزان چربي‌ها راتحت تاثير خود قرار مي‌دهد و به كاهش درصد روغن دانه منجر مي‌شود.

مولف در ادامهاين پايان نامه، ضمن بيان اين مطلب كه اثر ساده آبياري و رقم و اثر متقابل آبياري ورقم از لحاظ تعداد كپسول در بوته در سطح 1 درصد معني دار شده است، مي‌افزايد: دليلكاهش تعداد كپسول در بوته در پي اعمال تنش رطوبتي، كاهش در تعداد گل‌هايي است كه درآخر به كپسول تبديل مي‌شوند.

در خاتمه اين پايان نامه آمده است: ‌از آن جا كهعملكرد روغن دانه ‌حاصل ضرب دو صفت عملكرد روغن دانه و درصد روغن دانه مي‌باشند وتنش كم آبياري سبب كاهش هر دو صفت شده است، لذا عملكرد روغن دانه نيز با افزايشفواصل دور آبياري كاهش نشان داده است.

 

منبع : ایسنا

/ 3 نظر / 15 بازدید
فرزاد

وبلاگ قشنگت رو ديدم. خيلی لذت بردم. هيچ ميدونی يه عکس به اندازه ده صفحه متن ميتونه به مخاطبش مطلب برسونه و چقدر گذاشتن عکس توی پرشين بلاگ سخته و ما اين مشکل رو برای شما حلش کرديم اگه ميخوای توی وبلاگت عکس بذاری کافيه رو آدرس URL کليک کنی.

veronica

سلام به روز کردم......... راستی کنکور چی شد؟ خوب داديد؟ موفق و پايدار باشيد.

goodarzy

وبلاگ حيات به اين آدرس منتقل شده از اين به بعد مطالب رو ميتونيد تو وبلاگ زیر ببينيد.