خبر

غلظت زياد نمكهاي محلول در خاك، باعث بروز اختلال در رشد گياه مي‌شود<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بر اساس يافته‌هاي يك پايان‌نامه، غلظت زياد نمكهاي حلال در خاك سبب بروز اخلال دررشد و نمو گياه مي‌گردد.

به گزارش سرويس پايان‌نامه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شهره دهقان مروست در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان “ارزيابيمقاومت نسبي دوازده رقم برنج به تنش شوري بوسيله پارامترهاي رشد، شاخصهاي شيميايي وزيست شيميايي”، آورده است: توليد محصول مناسب در چنين خاكهايي نيازمند كاربردرقم‌هاي مقاوم مي‌باشد و اصلاح گياهان مقاوم به تنش شوري از اهميت خاصي برخورداراست. هدف از انجام اين پژوهش مطالعه تاثير كلريد سديم بر رشد، عملكرد اجزا،عملكرد و تركيب شيميايي و زيست شناسي چند رقم بوده است.

در ادامه اينپايان‌نامه آمده است: عناصر غذايي ضروري به طور يكنواخت مطابق با آزمون خاك به تمامگلدانها اضافه شده و هر گلدان حاوي ‌٥ كيلوگرم خاك خشك با قابليت هدايت الكتريكياندك بود. تعداد ‌٦ بوته در هر گلدان كاشته شد. در اوائل هفته هشتم نمونه‌هاي برگجهت اندازه گيري سطح برگ، غلظت كلروفيل، پدولين و قندهاي احيا شده از نهال‌ها جدا ومنجمد گرديد. قسمت هوايي چهار بوته در اواخر هفته هشتم برداشت و برگ‌ها از ساقه جداشدند. با مشاهده زردي كامل خوشه‌ها در هر گلدان دو بوته باقي مانده قطع و دانه وكاه و كلش جداگانه در ‌٦٥ درجه سانتيگراد به مدت ‌٤٨ ساعت در آون خشك شدند. ريشه‌هابا دقت از خاك گلدانها جدا گرديد.

سپس خاك كاملا مخلوط و جهت تجزيه‌هاي شيميايينظير اندازه گيري غلظت سديم و كلر، قابليت هدايت الكتريكي در عصاره اشباع خاك ونسبت جذبي سديم به آزمايشگاه منتقل شد. شوري خاك،‌وزن خشك، برگ، ساقه، مجموع برگ وساقه را دوازده رقم برنج كاهش داد.

در ادامه آمده است: به نظر مي‌رسد بر اساسمجموع وزن خشك برگ، ساقه، IR28 و IR7321 و بينام حساسترين به تنش شوري مي‌باشند. افزايش شوري خاك سطح برگ ارتفاع و غلظت كلروفيل برگ را كاهش داد.

در اين پاياننامه كه در سال ‌١٣٨٢ با راهنمايي دكتر منوچهر مفتون تهيه شده آمده است: در بيشتررقمها كاهش سطح برگ با مصرف ‌٥/١ كيلوگرم كلريد سديم در كيلوگرم خاك آغاز شد.

 

منبع : ایسنا

/ 1 نظر / 6 بازدید